HSK 3 Vocabulary Test

Welcome to HSK 3 Vocabulary Test! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
1. 
一定

2. 
爷爷

3. 

4. 
自己

5. 
作业

6. 
阿姨

7. 
感冒

8. 
裙子

9. 

10. 
担心

11. 

12. 
果汁

13. 
叔叔

14. 
香蕉

15. 
认为

16. 
离开

17. 
面条

18. 
头发

19. 
国家

20. 
太阳

21. 
兵官

22. 

23. 
帽子

24. 
葡萄

25. 
生气

26. 
新鲜

27. 
字典

28. 

29. 
关于

30. 

31. 

32. 
中间

33. 
上网

34. 

35. 
客人

36. 

37. 
小心

38. 
护照

39. 
结婚

40. 

41. 
刷牙

42. 
了解

43. 
特别

44. 
盘子

45. 
相同

46. 
聪明

47. 
如果

48. 
一般

49. 
地方

50. 
经常

51. 
办法

52. 
洗手间

53. 
厨房

54. 

55. 
其他

56. 

57. 
菜单

58. 

59. 
西

60. 

61. 

62. 

63. 
迟到

64. 
年轻

65. 
注意

66. 
舒服

67. 
饿

68. 

69. 
筷子

70. 
当然

71. 
打扫

72. 
比较

73. 
哪 (哪儿)

74. 
奇怪

75. 
办公室

76. 
根据

77. 
普通话

78. 
同意

79. 
一直

80. 
裤子

81. 
干净

82. 
花园

83. 
需要

84. 
机会

85. 
锻炼

86. 
动物

87. 
以为

88. 
提高

89. 
其实

90. 

91. 
耳朵

92. 

93. 
突然

94. 
词语

95. 
音乐

96. 

97. 
还是

98. 
节日

99. 

100. 
最近

101. 

102. 
除了

103. 
周末

104. 

105. 

106. 
眼镜

107. 

108. 
帮忙

109. 

110. 

111. 

112. 
可爱

113. 
成绩

114. 

115. 
发烧

116. 

117. 

118. 

119. 
地图

120. 
熊猫

121. 
满意

122. 

123. 
节目

124. 

125. 

126. 

127. 
一会儿

128. 
年级

129. 
奶奶

130. 
空调

131. 
完成

132. 
照相机

133. 
多么

134. 
练习

135. 
句子

136. 
季节

137. 
蛋糕

138. 
习惯

139. 
以后

140. 
参加

141. 

142. 
世界

143. 
画 (huà)

144. 

145. 
而且

146. 

147. 
复习

148. 
有名

149. 

150. 
黑板

151. 
别人

152. 
礼物

153. 

154. 

155. 
过去

156. 
应该

157. 

158. 
重要

159. 

160. 
容易

161. 
举行

162. 
经过

163. 
检查

164. 

165. 
一边

166. 

167. 
简单

168. 

169. 
啤酒

170. 
然后

171. 
环境

172. 
街道

173. 

174. 
刮风

175. 

176. 
遇到

177. 
出现

178. 
校长

179. 
爬山

180. 
刚才

181. 
必须

182. 
超市

183. 
解决

184. 
声音

185. 
公园

186. 
努力

187. 
兴趣

188. 
公司

189. 
几乎

190. 

191. 

192. 
忘记

193. 
打算

194. 
方便

195. 
要求

196. 

197. 
影响

198. 
游戏

199. 
面包

200. 
历史

201. 
安静

202. 
洗澡

203. 
以前

204. 
同事

205. 

206. 

207. 
作用

208. 

209. 
健康

210. 
银行

211. 

212. 
害怕

213. 
附近

214. 

215. 
照片

216. 
司机

217. 

218. 
冰箱

219. 

220. 

221. 
见面

222. 
水果

223. 

224. 
认真

225. 
城市

226. 
电梯

227. 
变化

228. 
北方

229. 

230. 
总是

231. 

232. 
鼻子

233. 
花 (动)

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 
地铁

239. 
终于

240. 

241. 
或者

242. 
表演

243. 
数学

244. 
那 (那儿)

245. 
一共

246. 

247. 

248. 

249. 

250. 

251. 
热情

252. 

253. 
爱好

254. 
体育

255. 
邻居

256. 

257. 
经理

258. 
发现

259. 
虽然

260. 

261. 
新闻

262. 

263. 
文化

264. 
结束

265. 
为了

266. 
记得

267. 
行李箱

268. 

269. 
铅笔

270. 
决定

271. 

272. 
选择

273. 
水平

274. 

275. 
比赛

276. 
放心

277. 
主要

278. 
故事

279. 

280. 
照顾

281. 
使

282. 
月亮

283. 
关系

284. 
电子邮件

285. 
关心

286. 
难过

287. 
一样

288. 
图书馆

289. 
表示

290. 

291. 

292. 
清楚

293. 

294. 
相信

295. 

296. 
衬衫

297. 
会议

298. 
这 (这儿)

299. 
愿意

300. 

Questo sito Web utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito Web.

Per saperne di più