HSK 2 Vocabulary Test

Welcome to HSK 2 Vocabulary Test! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
1. 
小时 (xiǎoshí)

2. 
生日 (shēngrì)

3. 
去年 (qùnián)

4. 
晚上 (wǎnshang)

5. 
远 (yuǎn)

6. 
就 (jiù)

7. 
玩 (wán)

8. 
穿 (chuān)

9. 
准备 (zhǔnbèi)

10. 
自行车 (zìxíngchē)

11. 
从 (cóng)

12. 
好吃 (hǎochī)

13. 
贵 (guì)

14. 
时间 (shíjiān)

15. 
所以 (suǒyǐ)

16. 
男人 (nánrén)

17. 
唱歌 (chànggē)

18. 
喂 (wèi)

19. 
西瓜 (xīguā)

20. 
路 (lù)

21. 
左边 (zuǒbian)

22. 
踢足球 (tī zúqiú)

23. 
意思 (yìsi)

24. 
分钟 (fēnzhōng)

25. 
眼睛 (yǎnjing)

26. 
正在 (zhèngzài)

27. 
右边 (yòubian)

28. 
知道 (zhīdào)

29. 
慢 (màn)

30. 
起床 (qǐchuáng)

31. 
妹妹 (mèimei)

32. 
次 (cì)

33. 
向 (xiàng)

34. 
房间 (fángjiān)

35. 
给 (gěi)

36. 
事情 (shìqing)

37. 
羊肉 (yángròu)

38. 
过 (guò)

39. 
上班 (shàngbān)

40. 
最 (zuì)

41. 
船 (chuán)

42. 
手表 (shǒubiǎo)

43. 
您 (nín)

44. 
课 (kè)

45. 
再 (zài)

46. 
跳舞 (tiàowǔ)

47. 
公司 (gōngsī)

48. 
件 (jiàn)

49. 
机场 (jīchǎng)

50. 
它 (tā)

51. 
长 (zhǎng)

52. 
元 (yuán)

53. 
离 (lí)

54. 
真 (zhēn)

55. 
妻子 (qīzi)

56. 
到 (dào)

57. 
每 (měi)

58. 
红 (hóng)

59. 
白 (bái)

60. 
牛奶 (niúnǎi)

61. 
颜色 (yánsè)

62. 
身体 (shēntǐ)

63. 
让 (ràng)

64. 
介绍 (jièshào)

65. 
高 (gāo)

66. 
晴 (qíng)

67. 
着 (zhuó)

68. 
忙 (máng)

69. 
旁边 (pángbiān)

70. 
女人 (nǚrén)

71. 
公斤 (gōngjīn)

72. 
打篮球 (dǎ lánqiú)

73. 
票 (piào)

74. 
也 (yě)

75. 
得 (děi)

76. 
问题 (wèntí)

77. 
对 (duì)

78. 
走 (zǒu)

79. 
笑 (xiào)

80. 
累 (lèi)

81. 
已经 (yǐjing)

82. 
丈夫 (zhàngfu)

83. 
张 (zhāng)

84. 
洗 (xǐ)

85. 
鸡蛋 (jīdàn)

86. 
黑 (hēi)

87. 
可能 (kěnéng)

88. 
漂亮 (piàoliang)

89. 
别 (bié)

90. 
姐姐 (jiějie)

91. 
但是 (dànshì)

92. 
错 (cuò)

93. 
鱼 (yú)

94. 
生病 (shēngbìng)

95. 
早上 (zǎoshang)

96. 
一起 (yīqǐ)

97. 
运动 (yùndòng)

98. 
两 (liǎng)

99. 
比 (bǐ)

100. 
快 (kuài)

101. 
问 (wèn)

102. 
千 (qiān)

103. 
找 (zhǎo)

104. 
药 (yào)

105. 
跑步 (pǎo bù)

106. 
雪 (xuě)

107. 
对 (duì)

108. 
第一 (dì yī)

109. 
开始 (kāishǐ)

110. 
游泳 (yóuyǒng)

111. 
为什么 (wèishénme)

112. 
题 (tí)

113. 
可以 (kěyǐ)

114. 
完 (wán)

115. 
公共汽车 (gōnggòng qìchē)

116. 
阴 (yīn)

117. 
欢迎 (huānyíng)

118. 
近 (jìn)

119. 
还 (huán)

120. 
觉得 (juéde)

121. 
大家 (dàjiā)

122. 
要 (yào)

123. 
休息 (xiūxi)

124. 
考试 (kǎoshì)

125. 
因为 (yīnwèi)

126. 
告诉 (gàosù)

127. 
等 (děng)

128. 
希望 (xīwàng)

129. 
帮助 (bāngzhù)

130. 
服务员 (fúwùyuán)

131. 
出 (chū)

132. 
地 (dì)

133. 
非常 (fēicháng)

134. 
百 (bǎi)

135. 
号 (hào)

136. 
送 (sòng)

137. 
快乐 (kuàilè)

138. 
吧 (ba)

139. 
进 (jìn)

140. 
外 (wài)

141. 
弟弟 (dìdi)

142. 
咖啡 (kāfēi)

143. 
哥哥 (gēge)

144. 
新 (xīn)

145. 
孩子 (háizi)

146. 
回答 (huídá)

147. 
教室 (jiàoshì)

148. 
姓 (xìng)

149. 
旅游 (lǚyóu)

Questo sito Web utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito Web.

Per saperne di più