HSK 1 Vocabulary Test

Welcome to HSK 1 Vocabulary Test! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
1. 
桌子 (zhuōzi)

2. 
认识 (rènshí)

3. 
狗 (gǒu)

4. 
下雨 (xià yǔ)

5. 
不客气 (bùkèqì)

6. 
商店 (shāngdiàn)

7. 
医院 (yīyuàn)

8. 
打电话 (dǎ diànhuà)

9. 
九 (jiǔ)

10. 
喂 (wèi)

11. 
小姐 (xiǎojiě)

12. 
北京 (běijīng)

13. 
叫 (jiào)

14. 
上 (shàng)

15. 
三 (sān)

16. 
不 (bù)

17. 
先生 (xiānshēng)

18. 
看 (kàn)

19. 
都 (dōu)

20. 
读 (dú)

21. 
钱 (qián)

22. 
他 (tā)

23. 
医生 (yīshēng)

24. 
猫 (māo)

25. 
电影 (diànyǐng)

26. 
他们 (tāmen)

27. 
中国 (zhōngguó)

28. 
年 (nián)

29. 
很 (hěn)

30. 
少 (shǎo)

31. 
字 (zì)

32. 
茶 (chá)

33. 
和 (hé)

34. 
电脑 (diànnǎo)

35. 
看见 (kànjiàn)

36. 
水 (shuǐ)

37. 
昨天 (zuótiān)

38. 
学习 (xuéxí)

39. 
几 (jǐ)

40. 
书 (shū)

41. 
家 (jiā)

42. 
七 (qī)

43. 
来 (lái)

44. 
吗 (ma)

45. 
里 (lǐ)

46. 
一 (yī)

47. 
时候 (shíhòu)

48. 
好 (hǎo)

49. 
买 (mǎi)

50. 
哪 (nǎ)

51. 
工作 (gōngzuò)

52. 
月 (yuè)

53. 
零 (líng)

54. 
的 (de)

55. 
些 (xiē)

56. 
后面 (hòumiàn)

57. 
块 (kuài)

58. 
在 (zài)

59. 
她 (tā)

60. 
星期 (xīngqí)

61. 
东西 (dōngxī)

62. 
高兴 (gāoxìng)

63. 
多少 (duōshǎo)

64. 
朋友 (péngyǒu)

65. 
写 (xiě)

66. 
前面 (qiánmiàn)

67. 
女儿 (nǚ'ér)

68. 
多 (duō)

69. 
岁 (suì)

70. 
那儿 (nà'er)

71. 
五 (wǔ)

72. 
有 (yǒu)

73. 
飞机 (fēijī)

74. 
爸爸 (bàba)

75. 
同学 (tóngxué)

76. 
名字 (míngzì)

77. 
她们 (tāmen)

78. 
睡觉 (shuìjiào)

79. 
住 (zhù)

80. 
坐 (zuò)

81. 
这儿 (zhè'er)

82. 
漂亮 (piàoliang)

83. 
二 (èr)

84. 
四 (sì)

85. 
电视 (diànshì)

86. 
八 (bā)

87. 
怎么 (zěnme)

88. 
怎么样 (zěnme yàng)

89. 
回 (huí)

90. 
六 (liù)

91. 
这 (zhè)

92. 
你 (nǐ)

93. 
椅子 (yǐzi)

94. 
今天 (jīntiān)

95. 
喜欢 (xǐhuān)

96. 
对不起 (duìbùqǐ)

97. 
热 (rè)

98. 
明天 (míngtiān)

99. 
你们 (nǐmen)

100. 
出租车 (chūzūchē)

101. 
那 (nà)

102. 
衣服 (yīfu)

103. 
我 (wǒ)

104. 
菜 (cài)

105. 
米饭 (mǐfàn)

106. 
什么 (shénme)

107. 
再见 (zàijiàn)

108. 
小 (xiǎo)

109. 
十 (shí)

110. 
听 (tīng)

111. 
老师 (lǎoshī)

112. 
说话 (shuōhuà)

113. 
请 (qǐng)

114. 
杯子 (bēizi)

115. 
人 (rén)

116. 
学校 (xuéxiào)

117. 
谢谢 (xièxiè)

118. 
妈妈 (māmā)

119. 
汉语 (hànyǔ)

120. 
学生 (xuéshēng)

121. 
下 (xià)

122. 
点 (diǎn)

123. 
是 (shì)

124. 
太 (tài)

125. 
日 (rì)

126. 
本 (běn)

127. 
上午 (shàngwǔ)

128. 
吃 (chī)

129. 
喝 (hē)

130. 
现在 (xiànzài)

131. 
我们 (wǒmen)

132. 
呢 (ne)

133. 
中午 (zhōngwǔ)

134. 
分钟 (fēnzhōng)

135. 
会 (huì)

136. 
谁 (shéi)

137. 
爱 (ài)

138. 
了 (le)

139. 
做 (zuò)

140. 
大 (dà)

141. 
想 (xiǎng)

142. 
个 (gè)

143. 
去 (qù)

144. 
开 (kāi)

145. 
没 (méi)

146. 
天气 (tiānqì)

147. 
火车站 (huǒchē zhàn)

148. 
苹果 (píngguǒ)

149. 
儿子 (érzi)

150. 
下午 (xiàwǔ)

151. 
饭馆 (fànguǎn)

152. 
没关系 (méiguānxì)

153. 
能 (néng)

154. 
冷 (lěng)

Questo sito Web utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito Web.

Per saperne di più